Теми


“ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ -
     БГ
2012
ЕКИПНАТА РАБОТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА
1. Кодекс на труда. 
2. Колективно трудово договаряне.                                                                       
3. Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на образованието - детски
градини.        
4. Делегирани бюджети и финансов контрол в системата на образованието - училища.                  
5. Формиране на работните заплати в учебните заведения и ВПРЗ.                  
6. Писане и работа по проекти.                                           
7. Стратегическо планиране.                                               
8.  Решаване на конфликти чрез преговори, посредничество и медиация.                                                                             
9.  Лидерски умения.                                                              
10.  Работа с медиите.
11.  Гражданско образование.
12.  Професионален стрес- стратегии за преодоляване.
13.  Учителят като класен ръководител.
14. Изработване на портфолио.
15. Създаване на презентация. Умения за презентиране.
16. Индивидуална квалификация по програма Коменски - насоки, попълване на формуляр.
17. Интерактивни методи в обучението
Copyright 2013    design by Lena Svalling Ekdahl    edubg2012@abv.bg