Сдружението осъществява
дейност в обществена  полза.

ЕКИПНАТА РАБОТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА
“ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ -
     БГ
2012
Copyright 2013    design by Lena Svalling Ekdahl    edubg2012@abv.bg
Предмет на дейността е: подпомагане и насърчаване придобиването
на професионална квалификация и преквалификация на работещи и
безработни лица, лица и обществени групи в неравностойно социално -
икономическо положение, млади хора без професионална квалификация,
хора с увреждания, самотни майки, сираци, малцинствени групи, съдействие
за повишаване теоретичната подготовка на кадрите заети в областа на
образованието и науката, с оглед постигане на съответствие на
квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания,
подпомагане на обществени групи чрез предоставяне на услуги -
информационни, консултански, комуникационни и други, съдействие на
държавни и обществени структути за утвърждаване на добрите практики в
областта на образованието повишаване качеството на работа на всички нива
и субекти имащи отношение към проблемите на образованието, формиране
на критерии и отценка за подбор на кадрите. Продължение